Didactische ondersteuning

Sommige kinderen hebben op school moeite met leren. Dit kan komen doordat ze wat minder capaciteiten hebben, door een leerstoornis (bijv. dyslexie of dyscalculie) of een ontwikkelingsstoornis. Ook hele slimme kinderen kunnen moeite hebben met leren. Zij denken op een andere manier, hebben niet geleerd te leren of hebben behoefte aan meer uitdaging. Wil je meer lezen over leermoeilijkheden bij hoogbegaafde kinderen, dan kan dat hier.

Ondanks dat er binnen het aanbod op de website een onderscheid wordt gemaakt tussen didactische ondersteuning, sociaal-emotionele begeleiding en psycho-educatie, zijn we ons er terdege van bewust dat leermoeilijkheden van invloed kunnen zijn op het emotionele welbevinden van een kind. In de praktijk zal er daarom vaak ondersteuning nodig zijn op alle drie de gebieden.

Fleur OP Texel biedt verschillende vormen van didactische ondersteuning aan. We hebben zowel een aanbod voor het basis-, als het voortgezet onderwijs.

Basisonderwijs:

Fleur OP Texel heeft ervaring met het behandelen van (basisschool) leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Deze zorg wordt vergoed vanuit de gemeente en school en ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie en het uitvoeren van het onderzoek. In de praktijk kan het betekenen dat uw zoon of dochter wel extra hulp kan gebruiken op het gebied van lezen en spellen, maar niet voldoet aan de kenmerken van EED. Graag denken we mee om te kijken wat we uw kind kunnen bieden. Maakt u zich zorgen over één van de andere leergebieden (rekenen, begrijpend lezen) dan denken we ook graag mee of we u tot dienst kunnen zijn.

Voortgezet onderwijs:

Fleur OP Texel heeft ervaring opgedaan in de leerlingbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs. Hulpvragen binnen deze leeftijdsgroep kunnen zeer breed zijn, maar als het om didactische ondersteuning gaat kunt u denken aan:

  • Leerstrategieën
  • Ondersteuning bij het leren plannen
  • Leren leren, agenda-gebruik